Login or register to post a thread
>   Topic: [Equip] 33可以灌水吗   1 Replies    1056 Views   
btt
  33可以灌水吗
  Author: Z.J.Y     Post Time: 2011/11/15
   
 Topic 
我是大陆的,前几天在论坛上看到到以前有一个33灌水的帖子,但我问周围的人都说33灌水要报废,不知道到底能不能灌,会报废吗,等待各位的解答,谢谢
btt
  RE: 33可以灌水吗
  Replier: FrankYueh     Reply Time: 2011/11/15
   
可以! 現在大部份的人都這麼做, 而且可能換成其它類似水的液體。
我們網站有一些資料:
灌水 > http://biketrial.tw/document.php?a=itr&d=29
保養 > http://biketrial.tw/document.php?a=itr&d=34